Katalog części TecDoc

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTOEXPERT

Regulamin zakupów na stronie motoexpertsklep.pl oraz informację o firmie. Regulamin dotyczy zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 01.01.2016 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

 
INFORMACJA O FIRMIE


Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym jest firma P.H.U. Motoexpert z siedzibą w Dębica przy ul. Lipowa 18, NIP 872-134-96-36, nr Regon 850538164 w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.

DANE KONTAKTOWE

⦁ Adres: Motoexpert ul. Lipowa 18, 39-200 Dębica,  
⦁ Telefon : 14 681 48 00, 797 128 776 
⦁ Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 11:00 
⦁ Adres e-mail: sklep@motoexpertsklep.pl 
⦁ Punkt odbioru: Motoexpert , ul. Lipowa 18, 39-200 Dębica. 
⦁ Adres, na który można składać reklamacje: sklep@motoexpertsklep.pl.  
⦁ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: Motoexpert, ul. Lipowa 18, 39-200 Dębica lub drogą elektroniczną na adres: sklep@motoexpertsklep.pl.  
⦁ Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: Motoexpert, ul. Lipowa 18, 39-200 Dębica - w przypadku zamówień z wysyłką kurierem lub do-starczyć do siedziby firmy, z której został odebrany.

DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem /sandbox/ prowadzony przez P.H.U MOTOEXPERT i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.  

2. Kupujący - konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
3. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.  
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.  
6. Przesyłka wielkogabarytowa - przesyłka o wadze przekraczającej 30 kilogramów lub przesyłka, której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.  
7. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).  
8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  
9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu części oraz akcesoriów motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie

2. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:  

⦁ podłączenie do Internetu,    
⦁ poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;  
⦁ Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768,  
⦁ urządzenie Kupującego musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator języka JavaScript. Więcej informacji o plikach "cookies” używanych w Sklepie znajduje się na stronie ⦁ /sandbox/⦁ #/polityka-cookies.  
⦁ Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.  
⦁ Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie towarów.

REJESTRACJA

⦁ Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.  
⦁ Rejestracja jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.  
⦁ W celu dokonania rejestracji Kupujący wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.  
⦁ Kupujący rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego hasło ustanawia sam. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowić będzie jednocześnie Login Kupującego (nazwę, dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Kupujący uzyskiwać będzie dostęp do konta).  
⦁ Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie.  
⦁ Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.  
⦁ W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji, Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.  
⦁ W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia, czy też usunięcia nieprawdziwych danych.  
⦁ Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.

CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.  

2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.  
3. Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia za pomocą Infolinii lub przez stronę 2.  
4. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:  
⦁ za pomocą elektronicznych kanałów płatności w ramach ePrzelewu,  
⦁ za pobraniem - zapłata tylko gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;  
⦁ gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedającego.  

Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

NEGOCJACJA CEN

1.W przypadku negocjacji ceny dopuszczalne są następujące formy płatności:
⦁wysyłka kurierska – wyłącznie płatność za pobraniem – u kuriera;
⦁odbiór osobisty towaru w siedzibie Motoexpert – płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie siedziby .
2. Wpłata na konto bankowe dopuszczalna jest tylko przy wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu. Wpłaty dokonane na konto Sklepu przed potwierdzeniem przez Sprzedającego wynegocjowanej ostatecznej ceny, będą zwracane na konto Kupującego.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:  

⦁ stronę internetową:  
⦁ przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt;

1.Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerami telefonów: 14 681 48 00, 797 128 776.
2. Potwierdzenie Zamówienia w trybie 1. a) niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania Zamówienia.  
3. W przypadku złożenia Zamówienia w trybie 1. b) i c) niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupujący akceptuje treść Zamówienia drogą e-mailową.  
4. Po e-mailowym zaakceptowaniu przez Kupującego Zamówienia o którym mowa powyżej, Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie.  
5. Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy). Formy kontaktu wskazane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie internetowej Sklepu. 
7. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.  
8. W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia. 
9. W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.  
10. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.  
11. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Za-mówienia).  
12. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.  
13. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy.  
2. Zamówienia składane zgodnie z § 9 pkt 1 realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu oraz godzinami pracy siedziby Motoexpert, publikowanymi na stronie internetowej Sklepu.
3. Realizacja Zamówienia drogą wysyłkową:
⦁ realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli towar jest dostępny w magazynie i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 24 godziny;
⦁ czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48 godzin);
⦁ Zamówienia przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym;
⦁ w przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czasy realizacji są różne, czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z najdłuższym terminem realizacji.
⦁ w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie centralnym (z którego realizowane są wysyłki), a są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Zamówienia opóźni się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 2-3 dni robocze);
⦁ w momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy odbiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę.


  1. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej, Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.

  2. Informacja o czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 24 godziny od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.

  3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że Zamówienie realizowane jest partiami - w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiona odrębna faktura.

  
DOSTAWA

1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju.
2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S.A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,
3. Opłata za przesyłkę kurierską do 30 kg to 13,00 PLN brutto, paczkomat do 25 kg 9,50 PLN brutto.
4. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy InPost.
5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przy-gotowania nowej dostawy.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT).

1. Każdemu Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11 niniejszego paragrafu.

2. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
4. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy pocztą na adres: Motoexpert - Lipowa 18, 39-200 Dębica lub drogą elektroniczną na adres: sklep@motoexpertsklep.pl.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:
⦁ Motoexpert - Lipowa 18, 39-200 Dębica - w przypadku Zamówień z wysyłką kurierem lub;
⦁ dostarczyć do siedziby firmy z której został odebrany.

10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. W przypadku zwrotu towarów dostarczonych Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.
13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
15. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu towaru, z zastrzeżeniem pkt. 13 niniejszego paragrafu.
16. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
17. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)
Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.


1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
4. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
5. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
⦁ odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: Motoexpert - Lipowa 18, 39-200 Dębica
⦁ lub dostarczyć do Filii w której został odebrany;
⦁ wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;
⦁ wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;
⦁ podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).
a)Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.
b) Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.
c) W terminach określonych w pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

GWARANCJA 
Sprzedający nie jest producentem towarów.


1. Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.
2. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
3. Towary regenerowane posiadają 25 miesięcy gwarancji.
4. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.
5. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
6. W przypadku odbioru towaru w Filii należy zgłosić wadę w danej Filii.
7. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.


1.Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
2. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.
3. Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO
Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.


1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Kupujących.
2. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
⦁ podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
⦁ dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
⦁ dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z Zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

ZASTRZEŻENIA PRAW 
Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).


1.Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych.
2. Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.
3. Wszelkie prawa, o których mowa w pkt 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.
4. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję rozstrzygnięcia sporu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.


1. Umowy są zawierane w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedającego, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
3. Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.
4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres sklep@motoexpertsklep.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU MOTOEXPERT z siedzibą w Dębicy ul. Lipowa18,39-200 Dębica , nip 872-134-96-36

2. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: formularz kontaktowy, adres e-mail (sklep@motoexpertsklep.pl) lub numer telefonu (797 128 776)

3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, transakcjach zakupowych, kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu, a także przy zapisie do Newslettera. Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach: 1) Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do: zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy. 2) Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym: zapis do Newslettera, zapisywania danych plików cookies, wysyłanie informacji handlowych 3) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes PHU MOTOEXPERT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, organizacja programów lojalnościowych, konkursów, marketing bezpośredni produktów własnych, przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych. 4) W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Cofnięcie zgody Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez  formularz kontaktowy. Sprostowania danych Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez formularz kontaktowy. Wniesienie sprzeciwu Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych. Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych. Ograniczone przetwarzanie Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez formularz kontaktowy. Dostęp do danych Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania. Przenoszenie danych Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wniesienia skargi W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

 

COOKIES

1. Czym są pliki „cookies”? 

W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”.

3. Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają?

Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie: pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe, pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone, pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”: pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta, pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”, wyodrębniamy: pliki „cookies” własne - pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor. pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich - Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: - Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, - Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu, - Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta, - YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta. Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

4. Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

5. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

6. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta. Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie. W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

8. Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

9. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej. 10. Zmiany Polityki plików „cookies” Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.